Пијачне услуге

 

- Oдржавање и опремање пијаца и објеката на пијацама, издавање објеката и простора на пијацама за продају пољопривредно-прехрамбених производа на велико и мало;

- Изградњу и реконструкцију пијаца и пијачних објеката, набавке пијачне опреме и уређаја за своје потребе сопственим средствима и средствима оснивача;

- Постављање, одржавање и издавање у закуп уличних тезги и киоска на местима која су одређена за продају на мало непрехрамбених производа робе широке потрошње;

- Издавање објеката и простора за продају производа занатства домаће радиности и других непрехрамбених производа и стоке, дозвољених по прописима;

- Вођење евиденције промета на мало пољопривредно - прехрамбених производа и кретање цена за индивидуални сектор за потребе статистике

Од оснивања па до данас Предузеће обезбеђује средства за обављање комуналне делатности из цене комуналних услуга закупа (тезги, локала и осталог пијачног пословног простора).

Извори прихода:

- Издавање пијачног пословног простора:

- Стални/зидани објекти (локали, магацини и др);

- Монтажни објекти (киосци, баште, атријуми, нумерисана паркинг места и др);

- Пијачна опрема - резервација и наплата дневне накнаде за коришћење (тезге, рамови, расхладне витрине боксови и др).

Шеф службе зеленила: Жарко Војиновић

Контакт телефон: +381 18 801-084