Унутрашња организација предузећа

 

Унутрашња организација ЈКП "Комуналне услуге" Алексинац представља јединствену целину. Ради ефикаснијег извршавања појединих карактеристичних послова организоване су Радне јединице:

Технички сектор

У техничком сектору врше се следећи послови:

- Послови чишћења јавних површина, послови изношења и депоновања смећа и управљање градском депонијом смећа, послови одржавања паркова и јавних градских зелених површина, гајење биља за потребе расађивања или украшавања, производња семена цвећа и гајење ццвећа, послови управљања зеленом, кванташком и сточном пијацом и пружање услуга на овим пословима, послови нешкодљивог уклањања животињских лешева и хватање паса и мачака луталица, послови прикупљања и балирања ПЕТ и картонских амбалажа, послови одржавања гробља и пружање погребних услуга, остали послови из области комуналних делатности из оквира регистроване делатности Предузећа, одржавање механизације, производња комуналне опреме и транспорт, магацинско посовање, послови услуга у друмском саобраћају-уређење, одржавање и коришћење јавних паркиралишта.

Овај сектор чине следеће радне јединице:

1. Радна јединица "Чистоћа"

Служба изношења и депоновања смећа

Служба јавне хигијене

Служба организованог хватања паса и мачака луталица и прикупљање пет амбалаже

2. Радна јединица "Зеленило, пијаца и погребне услуге"

Служба зеленила

Служба пијачних услуга

Служба погребних услуга

3. Радна јединица "Механизација, одржавање и производња"

Служба транспорта

Служба одржавања и производње

Финансијски сектор

У Финансијском сектору врше се следећи послови :

- Евиденција примања и издавања залиха материјала, обрачун пореза, послови платног промета, послови евиденције и обрачуна зарада, послови фактурисања и књижења потраживања и уплата, послови наплате готовином и готовинским еквивалентима, послови адимистрације информационих система, послови спровођења финансијске политике предузећа и послови презентације и обелодањивања финансијских резултата.

Овај сектор чине следеће радне јединице:

1. Финансијска служба

2. Служба Рачуноводство

Сектор за Опште и правне послове

У Сектор за Опште и правне послове врше се следећи послови :

- Послови пријема, завођења интерне доставе и експедиције поште, послови чувања и архивирања предмета, дактилографски послови, послови иѕ области радних односа, икључујући и вођење матичне евиденције о запосленима, стручно - администратоивно послови за потребе органа управљања, директор и Надзорни орган одбора, дисциплинских органа и сталних и повремених радних тела органа управљања, послови из области нормативних делатности Предузећа, послови заступања Предузећа пред судовима и другим државним органима, послови израде уговора које Предузеће закључује са другим правним и физичким лицем, послови одржавања хигијене у радним просторијама, други сродни послови из области општих и правних послова.

Сектор БЗР, ЗОП и обезбеђења

У сектору безбедности и здравља на раду и против пожарне заштите врше се следећи послови :

- Послови безбедности и здравља на раду, послови заштите од пожара, послови организовања непосредне заштите објекта и остале имовине предузећа.

Сектор Интерне ревизије

У сектору интерне ревизије врше се следећи послови:

- оцењивање процеса рада у предузећу, контролисање безбедности информација, идентификација разлика пословања, оцењивање безбедности HARDWARE i SOFTWARE и контрола уговора са трећим лицима.