Делатност предузећа

 

Предузеће је основано ради трајног и несметаног обављања делатности од општег интереса за територију општине Алексинац.

Предузеће обавља Следеће Основне делатности Које су уједно и од посебног интереса за живот и функционисање грађана и привреде Алексинца:

* 3811 – скупљање отпада који није опасан :

- сапупљање неопасног чврстог отпада (смећа) на локалној територији, као што је сакупљање комуналног и комерцијалног отпада у контејнере, што може бити мешавина материјала који се могу поново употребити,

- сакупљање рециклираних материјала,

- сакупљање отпада са јавних површина,

- сакупљање грађевинског отпада

- сакупљање и уклањање отпадака као што су гране и шљунак,

- сакупљање текстилног отпада и

- активности у трансфер станицама ѕа неопасан отпад.

* 9603 - Погребне и сродне делатности :

- сахрањивање и спаљивање људских и животињских лешева,

- припрему лешева за сахрањивање, спаљивање, и балзамовање и погребне услуге,

- услуге сахрањивања и спаљивања,

- изнајмљивање опремљеног простора за церемоније сахране на гробљу,

- изнајмљивање и продаја гробних места,

- одржавање гробова и споменика.

* 4399 - Остали непоменути специфични грађевински радови

* 8130 - Услуге уређења и одржавања околине

Уређење и одржавање паркова и вртова за :

- Приватне куће и стамбене зграде,

- јавне зграде (школе, болнице, цркве и административне зграде),

- градске ѕелене површине и гробља,

- ѕеленило уз саобраћајнице,

- индустријске и пословне зграде.

Уређење и одржавање зелених и спорских терена за :

- зграде,

- спортске терене, терене за игру, травњаке за сунчање и друге зелене површине за рекреацију,

- обале око водених површина,

- сађење дрвећа за зштиту од буке, ветра, ерозије и др.

* 0130 - Гајење садног материјала

- производња свих вегетативних материјала за размножавање укључујући резнице, калеме и саднице за директно размно`авање или подлоге за калемљење,

- гајење садница,

- гајење украсних биљака, укључујући биљке са бусеном,

- гајење луковица, гомоља, калема и пелцера,

- гајење мицелија ѕа гљиве,

- делатност расадника, осим расадника за пошумљавање

* 2529 - Производња осталих металних цистерни, резервоара и контејнера

* 4622 - Трговина на велико цвећем, садницама и луковицама

* 4776 - Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривом, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама.

* 4780 - Трговина на мало тезгама и пијацама

* 4941 - Друмски превоз терета

- обухвата све активности у вези са превозом терета друмом

* 3821 - Третман и одлагање отпада који није опасан,

- рад депонија неопасног отпада,

- одлагање неопасног отпада спаљивањем или инсинерцијом или другим методама са или без искоришћавања за производљу електричне енергије или паре, компоста, замена за горива, биогас, пепео или други произвои за даљу употребу,

- третман органског отпада за одлагање

* 8129 - Услуге осталог чишћења

- чишћење улица, уклањање снега и леда,

- сакупљање и уклањање боца са улица,

- чишћење возова, аутобуса и авиона,

- чишћење и одржавање базена,

- делатност чишћења на другом месту - непоменуте,

- дезинфекција објекта и уништавање штеточина,

- чишћење цистерни и танкера.

* 8299 - Остале услужне активности подршке пословању

- услуге одузимања имовине ради присилне наплате,

- обезбеђивање извештаја и стенограско записивање, преписивање и друге сличне услуге,

- услуге наплате паркинга,

- активности самосталних водитеља аукција,

- услуге примене програма лојалности купцима,

- непоменуте услужне активности пословања,

* 9609 - Остале непоменуте личне услужне делатности :

- активности лица за наплату паркирања аутомобила,

- услуге збрињавања кућних љубимаца (смештај и и схрана).

* 7739 - Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара :

- изнајмљивање стамбених и канцеларијских контејнера,

- изнајмљивање исталих контејнера.

* 7500 - Ветеринарска делатност :

- клиничко - патолошке и друге активности које се односе на животиње,

- превоз оболелих животиња.

* 3832 - Поновна употреба разврстаних материјала

- сепарација и разврставање материјала који се могу поново употребити из токова неопасног отпада,

- сепарација и разврставање мешовитог отпада који се може поново употребити као папир, пластика, искоришћене лименке и метали у раличите категорије,

- сортирање и палтирање пластике за производњу секундарних сировина.

* 3314 - Поправка електричне опреме :

- обухвата поправку и одржавање производа из области 27 (осим апарата за домаћинство).